Veelgestelde vragen

Waarom een buffergebied aanleggen?

Bij grote infrastructuurwerken wordt de laatste jaren steeds een MER of milieueffectenrapport opgemaakt. In een MER wordt nagegaan wat de effecten van de geplande werken op mens en milieu zijn. Het MER geeft eveneens aan hoe de effecten kunnen beperkt worden. Ook voor de aanleg van de A11 werd een dergelijke studie gemaakt. Eén van de ‘milderende maatregelen’ die werden voorgesteld was om het gebied tussen de havenweg en het dorpscentrum van Dudzele zo in te richten dat de A11 niet of beperkt zichtbaar wordt voor de Dudzelenaar. Zo wordt de impact van de weg op de inwoner van Dudzele beperkt.

 

Wat bedoelt men met visuele buffering?

In het milieueffectenrapport (project-MER) voor de A11 is er sprake van de aanleg van ‘buffergroen’ dat als speelbos kan worden ingericht. Dit is deels geïnspireerd op het structuurplan van de stad Brugge dat voor Cathemgoed aangeeft dat er groenbuffering en speelbos kan gerealiseerd worden. Met visuele buffering wordt duidelijk het aanplanten van relatief grote groenstructuren (bos) bedoeld en niet de aanleggen van een aarden wal.

 

Waarom wordt er geen geluidsbuffer aangelegd in het gebied?

In het gebied tussen A11 en dorpscentrum wordt geen geluidsbuffer aangelegd omdat dit zal gebeuren op de bermen van de A11 zelf. Aan de rand van de autoweg (kant Dudzele) wordt een doorzichtig geluidscherm geplaatst. Deze wand zal ervoor zorgen dat het geluid van (vracht)wagens wordt afgeketst in de richting van de haven.

 

Wanneer wordt Cathemgoed aangelegd?

De eindmeet komt stilletjesaan in zicht. Het is de bedoeling om in het najaar van 2015 een aannemer aan te stellen die de terreinwerken zal uitvoeren. Eventueel start de aannemer nog hetzelfde najaar. Een andere mogelijkheid is om te wachten met de werken tot het voorjaar van 2016. Hoe dan ook zal Cathemgoed voor de ingebruikname van de A11 een feit zijn.

 

Wie doet wat voor de aanleg van Cathemgoed?

Voor de inrichting van het gebied wordt beroep gedaan op fondsen van verschillende overheden:

  • Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) financiert de grondaankopen en de helft van de beplantingswerken.
  • De stad Brugge bekostigt de andere helft van de beplantingswerken en financiert de werken in functie van het ‘medegebruik’ van Cathemgoed (paden, speelinfrastructuur, banken, …). De stad krijgt hiervoor 70% subsidies van de Vlaamse overheid. De stad Brugge zal ook instaan voor het beheer en het onderhoud van Cathemgoed en de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat de realisatie van Cathemgoed mogelijk maakt.
  • De Afdeling Maritieme Toegang (AMT) wordt eigenaar van de gronden van Cathemgoed.
  • De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) staat in voor de procesbegeleiding, de aankoop van de gronden, de opmaak van het ontwerp en de uitvoering van de werken. Dit gebeurt allemaal in het kader van het landinrichtingsproject ‘Mobiliteitsas Gent-Brugge-Zeebrugge’. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van middelen van:
    • het boscompensatiefonds voor de aanleg van de beplantingen;
    • het Europees project ‘Value Added’, voor de inrichting in functie van het medegebruik van Cathemgoed.

 

Door wie wordt Cathemgoed ingericht en onderhouden?

De inrichting van het gebied zal gebeuren door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Waarom niet hier en daar met wat hulp van de inwoners van Dudzele? Voor het onderhoud van Cathemgoed wordt de Groendienst van de stad Brugge ingeschakeld. Ook hiervoor kunnen ze wat hulp gebruiken van de inwoners. Veel zal natuurlijk afhangen van de manier waarop Cathemgoed wordt ingericht. Misschien zorgt één of andere grazer ook wel voor het onderhoud?

 

Welk soort activiteiten mogen/kunnen in Cathemgoed plaatsvinden? Welke zeker niet?

Er zijn heel wat mogelijkheden waar we nu aan kunnen denken: joggen, een partijtje petanque, kampen bouwen, … maar ook landbouw. Zolang het maar activiteiten zijn die niet zorgen voor extra (gemotoriseerd) lawaai. Sportterreinen zal u niet vinden in Cathemgoed. Die vindt u op andere plaatsen in de gemeente. In de rubriek ‘Kennismaking’ leest u meer over wat allemaal kan en niet kan in Cathemgoed.

 

Moeten de landbouwers hun activiteiten stopzetten in Cathemgoed?

Neen, helemaal niet. 10 van de 30 hectaren worden aangekocht voor de inrichting van Cathemgoed. De overige 20 hectaren blijven in landbouwgebruik.

 

Moeten de woningen die in Cathemgoed liggen verdwijnen?

Neen, helemaal niet. De huizen staan er al vele jaren en dit zal ook zo blijven in de toekomst.