Nieuws

RUP Buffer Dudzele in opmaak

Het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Buffer Dudzele, opgemaakt door de Stad Brugge, is op 21 juni principieel goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen van Brugge. Via het RUP wordt de nieuwe bestemming van de gronden van het Cathemgoed definitief vastgelegd. Dit RUP is ruimer dan het gebied waar de VLM i.s.m. Stad Brugge het Cathemgoed wenst te realiseren. Het omvat ook het gebied ten westen van Dudzele (i.f.v. buffering in de toekomst) en verder krijgen enkele aanpalende zonevreemde woonlinten een woonbestemming. Hierover is op 26 september 2013 een bewonersvergadering georganiseerd.